Structura2018

 

Підрозділ/Посада ПІБ  Контактний телефон Основні завдання 
В.о. начальника управління Шевченко Сергій Олександрович (05549 ) 7-28-80 Забезпечує роботу з громадськими організаціями, наукову роботу, роботу із ЗМІ. Координує роботу підпорядкованих підрозділів управління.
В.о. головного інженера Шешеня Євген Володимирович

(05549 ) 7-28-80

Забезпечує безперервну роботу каналу способом координації дій всіх підрозділів управління.
Відділ водокористування та використання водних ресурсів Тарапун Наталя Миколаївна

(05549 ) 7-28-80

Складає зведений план водокористування і затверджує його в Державному агентстві водних ресурсів України. Забезпечує організацію забору води з Каховського водосховища та перекидання її в маловодні регіони Херсонської області. Забезпечує організацію диспетчерського управління режимом роботи магістрального каналу. Укладає і контролює виконання договорів на послуги по подачі води з магістрального каналу, забезпечує достовірність обліку водокористування і організацію робіт із забору, подачі і розподілу води між споживачами згідно заявок. Контролює раціональне використання споживачами зрошувальної води. Координує роботу гідротехнічної служби структурних підрозділів, аналізує матеріали спостережень за водогосподарською та меліоративною обстановкою, за режимом грунтових вод та їх мінералізацією. Виконання контрольних інструментальних вимірів, спостереження за рівневим режимом каналу на водомірних постах методом миттєвого нівелювання поверхні води та обчислення коефіцієнта корисної дії в різні періоди роботи каналу.
Відділ механізації  

(05549 ) 7-28-80

Робота з постачальниками запасних частин та паливно-мастильних матеріалів. Контроль за рухом паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та технічним станом колісно-транспортних засобів. Контроль за веденням первинної документації, дотриманням правил експлуатації та норм списання акумуляторних батарей та автомобільних, сільськогосподарських шин. Здійснення збору даних та виконання розрахунку по забрудненню навколишнього середовища. Підготовка та оформлення документів екологічного характеру в відповідних інстанціях.

Відділ насосних станцій, енергозбереження і зв’язку  

(05549 ) 7-28-80

Забезпечення схоронності, належного технічного стану безпечної і раціональної експлуатації енергетичного і газового устаткування та енергетичних установок на всіх дільницях каналу, функціонування зв’язку. Забезпечення безперебійного постачання об'єктів управління усіма видами енергії, здійснення загального керівництва експлуатацією та обслуговуванням електро- та газового обладнання на спорудах каналу, засобів зв'язку, спрямованих на забезпечення оперативного зв’язку вздовж Північно – Кримського каналу. Проведення поточних ремонтів енергетичного і газового обладнання. Забезпечення функціонування засобів комп’ютерної та оргтехніки, забезпечення функціонування та подальшого розвитку комп’ютерної мережі Управління, корпоративного мобільного зв’язку. Розробка і здійснення заходів щодо економії газоподібного палива. теплової й електричної енергії, по підвищенню коефіцієнта потужності електроустановок. Розвиток енергетичного господарства, виробничих потужностей підприємства.
Служба охорони праці Єпіфанов Олексій Юрійович (05549 ) 7-28-80 Опрацювання ефективної системи управління охороною праці на підприємстві та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямкі кожного структурного підрозділу і кожного працівника. Забезпечення фахової підтримки рішень начальника управління з цих питань. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрозу життю або загрозі працівнику. Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки та техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників. Контроль за виконанням робітниками вимог законодавства України, нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху, розділу „Охорона праці” колективного договору та актів з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху діючих в управлінні ПКК. Інформування та надання роз’яснень робітникам управління з питань охорони праці.
Відділ економіки Горбунова Марина Вікторівна (05549 ) 7-28-80 Керівництво роботою по економічному плануванню в управлінні, направленої на організацію раціональної господарської діяльності, виявлення і використання резервів виробництва з метою досягнення найбільшої економічної ефективності. Організація економічного аналізу діяльності управління, участь у розробці заходів щодо підвищення продуктивності праці, ефективному використанню виробничих потужностей, матеріальних і трудових ресурсів. Розробка та затвердження кошторису доходів і видатків, штатного розкладу, калькуляції, розрахунків щодо надання платних послуг, положення про оплату праці та матеріальне стимулювання по управлінню.
Відділ бухгалтерського обліку та звітності   (05549 ) 7-28-80

Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Відділ ремонтно-експлуатаційних робіт, водогосподраського будівництва та проектних робіт Пишна Світлана Георгіївна (05549 ) 7-28-80 Організація виконання будівельних і ремонтних робіт на магістральному каналі і гідротехнічних спорудах, які виконуються підрядним і господарським способами. Організація виконання проектних робіт по капітальному і поточному ремонтах будівель і споруд ПКК. Організаційно-методичне керівництво, координація і контроль діяльності структурних підрозділів підприємства з виробничо-технічних питань. Оперативне інформування керівництва управління про виникаючі виробничі і технічні проблеми і можливі варіанти вирішення. Удосконалення і впровадження нових методів організації роботи, у тому числі на основі використання сучасних інформаційних технологій.

Служба з управління персоналом

Голубенко Олександра Іванівна (05549 ) 7-28-80

Розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну потребу спеціалістів та кваліфікованих робітників для управління. Формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, забезпечує укладання відповідних угод із закладами освіти. Веде встановлену звітно-облікову документацію. Проводить роботу з резервом кадрів номенклатури Держводагентства України. Готує матеріали про призначення на посаду та звільнення з посад керівників номенклатури Держводагентства України. Готує матеріали для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік. Складає графіки щорічних відпусток і надає їх відповідної тривалості. В межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документі для застосування заходів дисциплінарного впливу. Здійснює роботу , пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ ( карток П-2) працівників. Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності. Контролює розроблення посадових інструкцій в структурних підрозділах управління. Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії та контролює проведення атестації. Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів. Здійснює облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних. Веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби. Приймає участь у учбових семінарах які безпосередньо торкаються роботи кадрової служби.

Інспектор з питань запобігання та виявлення корупції Балацька Алевтина Вікторівна (05549 ) 7-28-80

Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів. Вживає заходів до виявлення конфліктів інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень ризики в діяльності посадових осіб управління Північно – Кримського каналу, вносить начальнику управління пропозиції щодо усунення таких ризиків. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень службовими особами управління Північно – Кримського каналу, інформує в установленому порядку про такі факти начальника управління, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції. Веде облік працівників управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників управління Північно – Кримського каналу до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

1 – відділення каналу Жайворон Володимир Дмитрович (05549 ) 7-28-80

Безперервний нагляд за станом каналу від Головної споруди до 61 км ПКК , гідротехнічними спорудами і іншими об’єктами. Виконання робіт з підготовки каналу для своєчасної і безпечної подачі води водокористувачам, транзитний пропуск води та дотримання режиму роботи каналу, згідно затвердженими графіками. Виконання планів поточних і капітальних ремонтів. Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві. Своєчасне виявлення і усунення деформації і руйнування від впливу хвильових і кліматичних факторів і агресивного впливу водного середовища.

2 – відділення каналу Біган Іван Петрович (05549 ) 7-28-80

Безперервний нагляд за станом каналу від 61 км до 107 км ПКК, гідротехнічними спорудами і іншими об’єктами. Виконання планів поточного і капітального ремонтів. Забезпечення роботи ПС-1, водоподача РМ-1, РМ-2 та скид води по АС№1 і АС №1а. Безперервне спостереження за станом каналу, ГТС і іншими спорудами. Контроль водозабору з каналу. Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві. Своєчасне виявлення і усунення деформації і руйнування від впливу хвильових і кліматичних факторів і агресивного впливу водного середовища

Перекопське відділення каналу Темрякович Леонід Іванович (05549 ) 7-28-80

Здійснює безаварійну роботу каналу, планову подачу води водокористувачам. Здійснює технічний догляд за експлуатацією ГТС, дамб каналу відповідно до діючих правил технічної експлуатації.

Цех зв’язку Гета Володимир Григорович (05549 ) 7-28-80

Забезпечення схоронності, належного технічного стану, безпечної і раціональної експлуатації та функціонування засобів зв’язку. Забезпечення безперебійного зв’язку між спорудами каналу, відділеннями каналу, адміністрацією управління і службами. Розробка і впровадження нових засобів зв’язку, що забезпечують поліпшення надійності і якості зв'язку.

Підрозділ охорони Садовой Павло Євгенійович (05549 ) 7-28-80

Захист від розкрадання державного майна з об’єктів, підтримують пропускний та внутрішньо-об’єктивний режим. Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

Ремонтно-механічна майстерня Кобзаренко Віктор Васильович (05549 ) 7-28-80

Виконання робіт з ремонту і технічного обслуговування меліоративних машин і автомобілів.

Ремонтно-будівельна дільниця №1   (05549 ) 7-28-80

Виконання будівельних і ремонтних робіт на магістральному каналі, гідротехнічних спорудах, виробничих спорудах та будівлях, які виконуються господарським способом. забезпечення підрозділів, відділків бетонними , столярними виробами та деталями. Підготовка виробничих та побутових приміщень до роботи в осінньо-зимовий період.

Дільниця автогаражу Горбунов Валерій Іванович (05549 ) 7-28-80

Здійснення безаварійної й надійної роботи всієї автотранспортної й під’ємно-транспортної техніки, їх правильну експлуатацію, своєчасний і якісний ремонт. Забезпечує підрозділи управління всіма видами наявного транспортного обслуговування, необхідного для нормальної роботи. Забезпечення технічно правильної експлуатації й безперебійної роботи автомобілів, механізмів, устаткування відповідно до діючих інструкцій, правил по охороні праці, пожежної й дорожньої безпеки. Виконання робіт і надання послуг автомобільним і спеціальним транспортом. Забезпечення умов для збереження автотранспортних засобів і механізмів, устаткування, запасних частин, інструмента й матеріалів. Оперативне керування роботою підрозділу по забезпеченню виконання установлених режимів і графіків роботи автотранспорту й спецмашин. Забезпечення підготовки і пред'явлення органам технічного нагляду й іншим контролюючим органам автотранспортних засобів, вантажопідйомних машин і механізмів для проведення технічного огляду й випробувань. Організація виконання вимог і приписів органів нагляду й служб охорони праці, безпеки дорожнього руху управління. Забезпечення виконання вимог норм і правил охорони праці, пожежної й дорожньої безпеки. Забезпечення високої продуктивності праці і якості виконуваних робіт за рахунок застосування нових технологій і правил обслуговування техніки, раціональної витрати матеріалів, запасних частин і пально-мастильних матеріалів.

Дільниця лісового господарства Гридасова Олена Олександрівна (05549 ) 7-28-80

Забезпечення постійного догляду за лісовими насадженнями, квітниками та газонами по всьому каналу. Оформлення землевпорядної документації на право постійного користування земельними ділянками під розміщення і обслуговування магістрального каналу. Планування, ведення обліку та забезпечення своєчасної здачі звітів про виробничу діяльність підрозділу. Перевірка виконання робіт по догляду за лісовими насадженнями, квітниками та газонами на відділеннях магістрального каналу. Проведення робіт по озелененню та прибираннню закріплених територій по насадженню, вирощуванню та догляду за декоративними деревами та кущами, квітниками та газонами. Організація заходів по охороні лісових насаджень вздовж магістрального каналу. Виписування лісорубних квитків.

Завідувач господарством Кривошея Оксана Миколаївна (05549 ) 7-28-80

Забезпечення порядку на території промбази управління та будівлі гуртожитку , господарське обслуговування і належний стан будинків, приміщень до правил і норм виробничої санітарії і протипожежного захисту. Організовує забезпечення дезінфікуючими та миючими засобами.

uvaga